Ford Transit 2016 Giảm Giá Có Nên Mua Trả Góp để Chạy Dịch Vụ?

    

Ford Transit 2016 Giảm Giá từ 891 triệu xuống còn 830 triệu thì có nên mua trả góp trả trước 20% để kinh doanh. định mua xe để chạy thêm du lịch. Xin hỏi nếu vay ngân hàng 664 triệu trong 84 tháng thì có hiệu quả không?

Ford Transit 2016 Giảm Giá Có Nên Mua Trả Góp để Chạy Dịch Vụ?


Ý kiến bạn đọc ()
Mới nhất | Quan tâm nhất
Mình là tín dụng ngân hàng, mình có ý kiến như sau:
- Tạm tính về việc vay 700tr, Ls 10%/năm trong 60 tháng thì mỗi tháng bạn phải đóng khoản 17,5 triệu: 11,7tr Gốc + 5,8tr tiền lãi, lãi giảm dần theo dư nợ thực tế.
- Nếu bạn trước đây ...  

Con Chim Con - 08:55 12/05
 
E nghĩ a nên đầu tư vào cà fe
Xe bây giờ làm ăn khó lắm
E đang chạy xe 16 chỗ đây
Đói việc lắm
Khuyên thật lòng đấy

Phong Vũ - 09:06 12/05

 
không nên mua. nếu bạn kinh doanh như vậy sẽ rất là mạo hiểm, lượng khách không ổn định thì bạn mất trắng 200 triệu luôn đấy. khi đó ngân hàng thu hồi xe lại đem bán đấu giá. bạn nên suy nghĩ thật kĩ nha
hieuvo99 - 13:19 12/05
 
nếu bạn có việc chạy đều 30 ngày danh thu 60 tr trừ chi phí ngân hàng 17,5 tr xăng dầu ( thời điểm này đang thấp ) 10 tr - khâu hao xe 10tr/tháng . công lai xe nếu thuê 5-8tr thể ban có bỏ ra được 10 tr ...  

Lan Ngoc - 11:04 12/05
 
Một nguyên tắc Bạn cần lưu ý là: Dư nợ vay không quá 50% giá trị tài sản đảm bảo. Thêm nữa nếu bạn muốn kinh doanh vận tải khách du lịch thì bạn phải có được một lượng khách hàng cần thiết rồi sau đó sẽ tìm thêm các ...  
 
Bạn mua xe mà vay nhiều như vậy là quá mạo hiểm. Chỉ nên vay tầm 50%.
 
Không nên mua quá mạo hiểm bạn ạ.
 
Mỗi tháng bạn chỉ chạy được 30t - nhiên liệu 4t- tai 7t-hao mòn 10t bạn còn lại 9t-lai 5,5t bạn còn 3,5t đó là bạn đã có HD còn không thì bạn vất vả đây

xefordtransit.com xin đưa ra mức trả trước và mức tiền hàng tháng phải trả để sỡ hữu xe ford transit 2016 trả góp để quý khách hàng xem lịch và khả năng trả hàng tháng :


Lịch trả nợ Ford Transit trả góp :
Trả Trước 166,000,000
Tên khách hàng Mua Ford Transit Loại Xe: Ford Transit
Số tiền vay 664,000,000 VND 100.00%
         
Thời gian vay 84 tháng  
Lãi suất 7.0% /năm 7.0%
Kỳ trả gốc 1 tháng
Ngày giải ngân 12/09/16
Kỳ trả nợ   Gốc còn lại Gốc(mỗi kỳ trả)       Lãi Tổng G+L
09/12/2016 0 664,000,000
09/01/2017 1 656,095,238 7,904,762 3,873,333 #NAME?
09/02/2017 2 648,190,476 7,904,762 3,827,222 11,731,984
09/03/2017 3 640,285,714 7,904,762 3,781,111 11,685,873
09/04/2017 4 632,380,952 7,904,762 3,735,000 11,639,762
09/05/2017 5 624,476,190 7,904,762 3,688,889 11,593,651
09/06/2017 6 616,571,429 7,904,762 3,642,778 11,547,540
09/07/2017 7 608,666,667 7,904,762 3,596,667 11,501,429
09/08/2017 8 600,761,905 7,904,762 3,550,556 11,455,317
09/09/2017 9 592,857,143 7,904,762 3,504,444 11,409,206
09/10/2017 10 584,952,381 7,904,762 3,458,333 11,363,095
09/11/2017 11 577,047,619 7,904,762 3,412,222 11,316,984
09/12/2017 12 569,142,857 7,904,762 3,366,111 11,270,873
09/01/2018 13 561,238,095 7,904,762 3,320,000 11,224,762
09/02/2018 14 553,333,333 7,904,762 3,273,889 11,178,651
09/03/2018 15 545,428,571 7,904,762 3,227,778 11,132,540
09/04/2018 16 537,523,810 7,904,762 3,181,667 11,086,429
09/05/2018 17 529,619,048 7,904,762 3,135,556 11,040,317
09/06/2018 18 521,714,286 7,904,762 3,089,444 10,994,206
09/07/2018 19 513,809,524 7,904,762 3,043,333 10,948,095
09/08/2018 20 505,904,762 7,904,762 2,997,222 10,901,984
09/09/2018 21 498,000,000 7,904,762 2,951,111 10,855,873
09/10/2018 22 490,095,238 7,904,762 2,905,000 10,809,762
09/11/2018 23 482,190,476 7,904,762 2,858,889 10,763,651
09/12/2018 24 474,285,714 7,904,762 2,812,778 10,717,540
09/01/2019 25 466,380,952 7,904,762 2,766,667 10,671,429
09/02/2019 26 458,476,190 7,904,762 2,720,556 10,625,317
09/03/2019 27 450,571,429 7,904,762 2,674,444 10,579,206
09/04/2019 28 442,666,667 7,904,762 2,628,333 10,533,095
09/05/2019 29 434,761,905 7,904,762 2,582,222 10,486,984
09/06/2019 30 426,857,143 7,904,762 2,536,111 10,440,873
09/07/2019 31 418,952,381 7,904,762 2,490,000 10,394,762
09/08/2019 32 411,047,619 7,904,762 2,443,889 10,348,651
09/09/2019 33 403,142,857 7,904,762 2,397,778 10,302,540
09/10/2019 34 395,238,095 7,904,762 2,351,667 10,256,429
09/11/2019 35 387,333,333 7,904,762 2,305,556 10,210,317
09/12/2019 36 379,428,571 7,904,762 2,259,444 10,164,206
09/01/2020 37 371,523,810 7,904,762 2,213,333 10,118,095
09/02/2020 38 363,619,048 7,904,762 2,167,222 10,071,984
09/03/2020 39 355,714,286 7,904,762 2,121,111 10,025,873
09/04/2020 40 347,809,524 7,904,762 2,075,000 9,979,762
09/05/2020 41 339,904,762 7,904,762 2,028,889 9,933,651
09/06/2020 42 332,000,000 7,904,762 1,982,778 9,887,540
09/07/2020 43 324,095,238 7,904,762 1,936,667 9,841,429
09/08/2020 44 316,190,476 7,904,762 1,890,556 9,795,317
09/09/2020 45 308,285,714 7,904,762 1,844,444 9,749,206
09/10/2020 46 300,380,952 7,904,762 1,798,333 9,703,095
09/11/2020 47 292,476,190 7,904,762 1,752,222 9,656,984
09/12/2020 48 284,571,429 7,904,762 1,706,111 9,610,873
09/01/2021 49 276,666,667 7,904,762 1,660,000 9,564,762
09/02/2021 50 268,761,905 7,904,762 1,613,889 9,518,651
09/03/2021 51 260,857,143 7,904,762 1,567,778 9,472,540
09/04/2021 52 252,952,381 7,904,762 1,521,667 9,426,429
09/05/2021 53 245,047,619 7,904,762 1,475,556 9,380,317
09/06/2021 54 237,142,857 7,904,762 1,429,444 9,334,206
09/07/2021 55 229,238,095 7,904,762 1,383,333 9,288,095
09/08/2021 56 221,333,333 7,904,762 1,337,222 9,241,984
09/09/2021 57 213,428,571 7,904,762 1,291,111 9,195,873
09/10/2021 58 205,523,810 7,904,762 1,245,000 9,149,762
09/11/2021 59 197,619,048 7,904,762 1,198,889 9,103,651
09/12/2021 60 189,714,286 7,904,762 1,152,778 9,057,540
09/01/2022 61 181,809,524 7,904,762 1,106,667 9,011,429
09/02/2022 62 173,904,762 7,904,762 1,060,556 8,965,317
09/03/2022 63 166,000,000 7,904,762 1,014,444 8,919,206
09/04/2022 64 158,095,238 7,904,762 968,333 8,873,095
09/05/2022 65 150,190,476 7,904,762 922,222 8,826,984
09/06/2022 66 142,285,714 7,904,762 876,111 8,780,873
09/07/2022 67 134,380,952 7,904,762 830,000 8,734,762
09/08/2022 68 126,476,190 7,904,762 783,889 8,688,651
09/09/2022 69 118,571,429 7,904,762 737,778 8,642,540
09/10/2022 70 110,666,667 7,904,762 691,667 8,596,429
09/11/2022 71 102,761,905 7,904,762 645,556 8,550,317
09/12/2022 72 94,857,143 7,904,762 599,444 8,504,206
09/01/2023 73 86,952,381 7,904,762 553,333 8,458,095
09/02/2023 74 79,047,619 7,904,762 507,222 8,411,984
09/03/2023 75 71,142,857 7,904,762 461,111 8,365,873
09/04/2023 76 63,238,095 7,904,762 415,000 8,319,762
09/05/2023 77 55,333,333 7,904,762 368,889 8,273,651
09/06/2023 78 47,428,571 7,904,762 322,778 8,227,540
09/07/2023 79 39,523,810 7,904,762 276,667 8,181,429
09/08/2023 80 31,619,048 7,904,762 230,556 8,135,317
09/09/2023 81 23,714,286 7,904,762 184,444 8,089,206
09/10/2023 82 15,809,524 7,904,762 138,333 8,043,095
09/11/2023 83 7,904,762 7,904,762 92,222 7,996,984
09/12/2023 84 0 7,904,762 46,111 7,950,873
Tổng 664,000,000 164,616,667 828,616,667
Như vậy đối với xe chạy du lịch dịch vụ khoản trả hàng tháng 10 triệu hơn là khá dễ dàng . để được tư vấn kỹ hơn và chính sách khuyến mãi mới nhất vuoi lòng liên hệ:
SÀI GÒN FORD xin gủi đến Qúy khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt tại hệ thống chi nhánh Sài Gòn Ford :Giá trị khuyến mãi lên đến 56 triệu - Liên hệ: 0937.126.128 Hotline Sài Gòn Ford.
Gọi hotline 0937.126.128 để nhận gói khuyến mãi phụ kiện giá trị tặng Hộp Đen, Bọc Trần, Lót Sàn, Mân Đúc, Bảo hiểm vật chất, Ưu đãi 2% giá trị thuế trước bạ,...) tiền mặt giảm ngay 56 triệu.

Related Posts

Ford Transit 2016 Giảm Giá Có Nên Mua Trả Góp để Chạy Dịch Vụ?
4/ 5
Oleh